Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Проф. Александър Георгиев

2017-02-24 09:21:18Професор Александър Георгиев Георгиев е активен в два български университета – Европейски политехнически университет в гр. Перник и Технически университет София. Има завършена специалност Машинен инженер (топлоенергетика и ядрена  енергетика). Дипломиран е през 1981 год. в Технически университет София, Енергомашиностроителен факултет. Завършил е докторантура през 1988 към ТУ София по специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“.

Има две специализации в областта на Възобновяемите енергийни източници. През 1992 г. (12 месеца) специализира в гр. Зиген, Германия в областта на Слънчеви топлинни инсталации. В продължение на 24 месеца (в периода от 2001 до 2003г.) е на специализация във Валпарайсо, Чили, където специализира в областта на геотермалната енергетика и слънчевите следящи устройства.

Преподавател е по Топлотехника и Възобновяеми източници на енергия. Ръководител и участник е в университетски, национални и международни научни проекти. Има екип от преподаватели и докторанти, които участват в международни конгреси и публикуват в международни издания (95 статии и 1 монография).

Участвал е като гост-редактор към списание “Български химически комуникации“ (2016г.). Член е на Българската Геотермална Асоциация. Научните му интереси са: Възобновяеми източници на енергия, геотермална енергия, слънчеви топлинни системи.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: