Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

проф. Анна Аладжаджиян

2017-02-08 10:48:36

проф.Анна Аладжаджиян, председател, Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ)
 
Проф.Анна Аладжаджиян, дн. От 1996 г. член на Европейската асоциация по биомаса (АЕБИОМ). През 1998 г. става съосновател на Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ). Председател е на националната асоциация по биомаса. От 1976 до 2016 г.  работи в Аграрния университет – Пловдив. 1999 - 2007 г. е Заместник-Ректор на Университета; 1995-1999 – Ръководител катедра “Физика и Математика“; 2012-2015 – Ръководител катедра “ Математика, Информатика и Физика.

Занимавала се е с енергийни източници на устойчивото развитие - изследване на биомасата като възобновяем енергоизточник. Специализирала е в много европейски страни, сред които Швеция, Австрия, Португалия, Германия, Италия, Гърция. Участва активно в международни проекти и прояви. Публикувала е над 150 научни труда.  
 


 

В4B – подпомагане на европейския бизнес как да използва биомасата за отопление

Bioenergy4Business насърчава замяната на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса) в страните от ЕС и извън тях. Той ще свърже политики и пазари в подкрепа на създаването на благоприятна среда, използването на добри модели за бизнес и финансиране, внимателна оценка и прилагане на биоенергийно отопление в бита и в топлофикацията, за използване на биомасата по енергийно и икономически ефективен начин. Проектът подкрепя развитието на политическите рамки за устойчива, печеливша и висококачествена топлина от биоенергия, която да допринесе за постигането на целите по националните планове 2020 ВЕИ в държавите-членки и да проправи пътя за използването на топлинна биоенергия след 2020.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: