Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Решения за съхранение на енергията от вятърни генератори

Решения за съхранение на енергията от вятърни генератори

 

Сп. Енерджи ревю
 

Интегрирането на големи количества електроенергия от вятърни централи в разпределителната мрежа е предизвикателство, пред което вече са изправени много европейски страни.
 

Добивът на енергия от вятърните генератори е зависим от въздушните течения и в голяма степен е трудно прогнозиреум. Обикновено максимумът на генерираната енергия не съвпада с максимума на електропотреблението.
 

Това поставя на преден план въпросът за устойчивостта на електроенергийната система и компенсацията на колебанията в генерираните и консумираните мощности. Възможен вариант за повишаване на ефективността на мрежата и оптималното използване на вятърните ресурси е разработването на системи за съхранение на електроенергията.
 

Чрез тях могат да се изравняват денонощните и седмични товарови графици в електроенергийната система и да се повиши качеството на електроенергията.
 

Видове системи за съхранение на енергията

Важна характеристика на системите за съхранение е времето за отдаване на запасената енергия. В зависимост от този показател се различават системи с краткотрайно действие (до 1 минута), които служат за захранване на консуматори, чувствителни към смущаващи въздействия и за стабилизиране на енергийната система.
 

С капацитет за отдаване на енергия до няколко часа са системите, използвани за управление на генерираната енергия от ВЕИ, товарът на потребителите и др.
 

Последният вид са системите с продължително действие (от няколко часа до няколко денонощия), които се използват за управление на товаровите графици в енергийната система. За този вид системи традиционно се смята, че помпено-акумулиращите водноелектрически централи и системите за компресиране на въздух са най-добри за съхраняване на вятърна енергия.
 

Към настоящия момент помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) са по-широко разпространеният метод за съхранение на енергия от възобновяеми източници. Технологията представлява изпомпване на водата от долно водохранилище (долен изравнител) към горен изравнител, в който тя се съхранява.
 

За целта се използва електроенергия на ниска цена през периоди на минимално потребление. Когато потреблението на електричество е голямо, съхранената вода се използва чрез турбините за производство на електроенергия.

Макар загубите от процеса на изпомпване да превръщат като цяло електроцентралата в нетен потребител на електроенергия, системата увеличава прихода си като продава повече електроенергия през периоди на върхово потребление, когато цените на електроенергия са най-високи.

ПАВЕЦ играе значителна роля за интегрирането на непостоянното производство от вятърните генератори в електроенергийната система. В България работят три помпено-акумулиращи водноелектрически централи - “Орфей”, “Белмекен” и “Чаира”, с обща генерираща мощност 1,4 GW.
 

Съхранение на енергия с въздушна компресия

Съхранението на енергия чрез сгъстен въздух може да се реализира по два начина - чрез изотермично и адиабатно сгъстяване на въздуха.

 При изотермичното съхранение на електрическа енергия топлината, която се получава при нагнетяване на атмосферния въздух, не се оползотворява, а се изхвърля в околното пространство. Съхраненият сгъстен въздух се използва за производство на електрическа енергия със значително по-малък разход на гориво.
 

Електрическата машина е обратима и в зависимост от режима на работа се включва съответно като електродвигател или генератор. За разлика от изотермичния, при адиабатния цикъл за съхранение на електрическа енергия със сгъстен въздух отпада необходимостта от изгаряне на гориво за подгряване на сгъстения въздух.
 

Това се дължи на съхранената топлинна енергия в специални устройства през време на компресирането на атмосферния въздух, т. е. сгъстяването на въздуха се реализира без да се отдава топлина в околната среда. Компресирането на въздуха се извършва, когато енергийната система не е натоварена, обикновено през нощта.
 

Тези системи не произвеждат и не изхвърлят никакви вредни емисии в атмосферата поради липсата на горивни процеси. Първата промишлена инсталация за съхранение на електроенергия с въздушна компресия е 290 MW блок, построен в Хундорф, Германия, през 1978 г. За целта се използват две подземни кухини с дълбочина над 600 м.
 

 Въпреки че инсталацията функционира успешно и до днес, в световен мащаб има изградени едва няколко системи от подобен тип. Основен проблем при реализацията им е намирането на подходящи геологически структури.
 

Акумулаторни батерии

Сред утвърдените технологии за съхранение на енергията от ветроенергийни централи са и акумулаторните батерии.

...

Цялата информация: http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=78&rub=823&id=387

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Инвестираме в сгради, за да пестят енергия
 • Немска фирма предлага на германците устройство за съхранение на слънчева енергия
 • Австралия дава силен тласък на възобновяемата енергия чрез програма за финансиране на регионални ВЕИ проекти
 • WWF се включва в Европейската седмица на устойчивата енергия
 • „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност
 • Заработи най-големият вятърен парк в Турция
 • Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули
 • Отпускат европари и за укрепване на панелни жилища
 • Енергийната ефективност в градовете и регионите
 • Екатерина Захариева: Ще създаваме работни места по програмата за енергийна ефективност
 • Apple вече използва 100% възобновяема енергия за центровете си за данни
 • Държавата я чака лавина от дела след махането на такса
 • Нови био-слънчеви панели са изработени от памук и рицина
 • Приеха промените в Закона за енергийната ефективност
 • Китай става най-големият пазар на слънчева енергия
 • Геотермалните води като източник на енергия
 • Повишаването на енергийната ефективност да стане реален приоритет
 • Становище на Комитета на регионите относно „Енергията от възобновяеми източници: основен фактор на европейския енергиен пазар“
 • Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
 • Три детски заведения в Пловдив с фотоволтаични инсталации
 • Пускат сайт за енергийна ефективност
 • Отворено писмо до Премиера Бойко Борисов. Българска фотоволтаична асоция (БФА)
 • Oтворено писмо до Министър-председателя на Република България / референдум
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: ядрени отпадъци 42 – 65
 • Школа и забавачки в Аврен на слънчева енергия
 • Антиядрено училище за граждани и политици
 • Сграда генерира енергия, докато пречиства вода
 • Стара Загора открива първите зарядни станции в града
 • София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия
 • Европа съфинансира първия проект за слънчева кула в Южна Африка
 • 98 млн. лева за новия технологичен парк в София
 • Новите блокове само със зеленина
 • Китайска компания ще сглобява електрически коли в България
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: 1 – 11
 • Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
 • NDRC обявява план за субсидиране на електричеството, генерирано от възобновяеми енергийни източници
 • МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.
 • ЕС призовава за край на субсидиите за вредните за околната среда субсидии
 • WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите
 • Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността
 • Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива
 • Франция - от атома към зелената енергия
 • Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ
 • PV GRID: Нов европейски проект за интегриране на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи
 • БСК защити производителите на екологична електроенергия
 • ЕК дава тласък на производството на "зелени" коли
 • 30 млрд. евро за възстановяването на Източна Европа, включително и България
 • Токелау използва само слънчева енергия
 • 50% ръст на слънчевата енергия в Германия
 • КЦМ намалява въглеродните си емисии с 47% чрез фотоволтаична инсталация за горещо водоснабдяване
 • ЕК ни разследва заради зелената енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: