Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Саня Поповска-Василевска

2017-02-12 08:59:57

Професор Саня Поповска-Василевска, Университет Свети Климент Охридски, Факултет по технически науки - Битоля.

Професор Саня Поповска - Василевска, работи в университета «Свети Климент Охридски», Факултет по технически науки - Битоля. Има завършена специалност Машинен инженер (топлотехника / енергетика). Дипломирала се е през 1991 год. в същия Университет, Факултет по машиностроене. Следдипломна специализация през 1992 год. (9 месечен курс) в Пиза Италия, Международен институт за геотермални изследвания. Магистърска степен, придобита през 1996 год. (техники за преработка) във Факултета по технически науки - Битоля.

Завършила е докторантура през 2007 год. в Орадеа, Румъния в Университета в Oradea, Факултет по енергиен инженеринг.
Участва в проекти за възобновяема енергия (геотермална и слънчева) за производство на топлинна енергия, а също така, и в свързаните с този процес проекти за енергийна ефективност.
Член е на: ZEMAK - Македонската енергийна асоциация,  IGA - Международната Геотермална Асоциация, EGEC - Европейския съвет за геотермална енергия, MAGA - Македонската геотермална асоциация (Президент), OPM – Македонска потребителска организация (Председател на енергийната комисия), Solar Macedonia - Македонската асоциация за слънчева енергия (Вицепрезидент).Участвала е в организирането и реализирането на много събития (работни срещи, семинари, курсове, дискусии, заседания), свързани с ВЕИ и ЕЕ.

Преминала е през повече от 20 обучения, свързани с геотермална и слънчева енергия, термопомпи, енергийна ефективност и технологии за по-чисто производство.
Обхванати теми от лекциите й в университети и проведени обучения: оборудване за охлаждане, хладителни системи, оранжерии, термопомпи, ОВК, неконвенционални енергийни системи, модерни енергийни съоръжения, устойчивото използване на природните ресурси и системи за опазване на околната среда.

Изнесла е много лекции на тема обучения за директно използване на геотермална енергия, слънчева енергия и енергийна ефективност. Участвала е в (семинари, публични дебати, рецензент на книги и предложения, главен лектор, ръководител на сесии) много събития и дейности. Участник и координатор е в повече от двадесет проекта за проучвания, разработване и прилагане на проекти. Автор и съавтор е на 9 книги, издания за информационни технологии, няколко брошури, повече от 50 национални и 120 международни публикации (събрани данни и професионална преса).

 
Приложение на геотермалната енергия в Македония - настоящо състояние и перспективи

Характерно за Македония е оползотворяването на геотермална енергия от води с ниска температура, докато потенциалът от средно и високо-температурни води, все още не е проучен. Въпреки това, дори и настоящите налични ресурси, са съвсем недостатъчно използвани.
Основна част от оползотворяваните термални води в Македония се употребяват главно от селскостопански потребители и от термални спа центрове.

Македония има богат и дългогодишен опит в използването на геотермална енергия, което потвърждава съществуването на широка гама от възможности за приложение, надеждност в експлоатацията, както и икономии при употреба, въпреки прилаганите сравнително остарели технологии за добива на енергия. Ако се сравни с другите източници на възобновяема енергия,  геотермалната предлага най-висока надеждност на доставките и най-ниската цена на използваната енергия.

Използването на геотермални помпи е широко разпространено, но няма никакви официални и надеждни данни за тяхната употреба, което води до заключението, че този сектор не се регулира въобще.

Като се вземе предвид състоянието на икономиката на страната, се вижда, че вече три дсесетилетия, няма съществен напредък в сектора на геотермалната енергия. С изключение на редките случаи на извършени реконструкции и оптимизации по съществуващи проекти, общата картина е още по-лоша, отколкото преди.
 

 

 

 

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: