Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Стефан Кожухаров 
Стефан Кожухаров е получил докторската си степен през 2010 г. по специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) - София, България. Темата на неговата докторска дисертация е: „Изследване и оценка на нано-композитни хибридни покрития за корозионна защита“. Д-р Кожухаров получи своята магистърска степен като инженер-химик през 2004г. от Факултета по металургия и материалознание към ХТМУ-София със специалност „Силикатни материали“, заглавие на дипломната работа: „Разработка и охарактеризиране на червени керамични пигменти с перовскитна структура“, представена също и в UJI - Castellon (Испания). Автор и съавтор е на повече от 71 публикации и 3 книги, свързани с усъвършенстване на антикорозионни системи и керамични сензорни елементи.
 
ПОДХОДИ ЗА КОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА АЛУМИНИЙ И НЕГОВИТЕ СПЛАВИ

Стефан Кожухаров, Кристиян Гиргинов

Химикотехнологичен и металургичен университет, София


Транспортът e основата на модерната икономика, осигурявайки доставка на стоки и движение на хора по целия свят. В днешно време Al и сплавите му срещат най-различни приложения в самолетостроенето, морския и автомобилния отрасли. Тези сплави обаче са податливи на различни корозионни ефекти, предопределени както от съответната сплав, така и от обкръжаващата среда.

В този смисъл, предварителните повърхностни обработки имат решаващо значение за адхезията на покритието върху металната повърхност. По-специално, анодирането е относително прост метод за получаване на високо подредена повърхностна морфология с доста интересни свойства и възпроизводими характеристики.

Настоящата презентация разкрива възможностите за получаването на слоеве от анодиран алуминиев оксид (AAO) за: (i) декоративни повърхностни слоеве, (ii) ефективна антикорозионна защита, (iii) механична якост на триене; (iv) компоненти на сензорен елемент; (v) алтернативни източници на енергия, като горивни и слънчеви клетки и др.

И накрая, се отбелязваг способностите на нашия изследователски екип по отношение на разработването и характеризирането на различни типове AAO, като порести, твърди анодни слоеве, както и допълнително внедрени метални съединения и органични багрила.
Благодарности: Авторите изказват благодарност за финансирането на научната разработка по договор BG16RFOP002-1.001-0266 (ОП Конкурентоспособност).

 

 

 


 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: