Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Стефан Шолц

2017-02-17 10:06:13Стефан Шолц, Старши ръководител продажби, Martin GmbH, Германия


Квалификация: Дипл. инж.по Машиностроене
Старши ръководител продажби в Martin GmbH за пазарите на Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия, Словакия и Турция – от Септември 1998
Мениджър проекти, Martin GmbH, 1992 – 1997
Проектен инженер Технологии и подготовка на работния процес по отдели, Chemieanlagenbau Leipzig-Grimma, 1983 – 1992


 Технологии и централи на фирма MARTIN - решения за използване на енергията и суровините от отпадъците

Фирма MARTIN е оборудвала повече от 400 централи по целия свят за производство на енергия от отпадъци със своите технологии, в резултат на което, тя е една от най-опитните компании в областта на термичната обработка и в оползотворяването на енергията от битови отпадъци.

Използвайки съвременните технологии на фирма MARTIN за термична обработка на отпадъци, различните методи на третиране имат за цел да оползотворяват енергията от отпадъците по високо ефективен начин, за да се сведат до минимум емисиите и да се подобри качеството на остатъците от преработката.

Енергията, под формата на гореща вода, се подава към топлофикационните системи. Алтернативно, енергията от пара се използва за охлаждане на мрежи или за производствени процеси. Енергията също може да се преобразува и в електричество чрез процес на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Произведената чиста и възобновяема енергия  води до отделянето на много ниски въглеродни емисии и има сведено до минимум въздействие върху околната среда в сравнение с която и да е друга форма на производство на енергия.

Системите за пречистване на отпадъчни газове, монтирани в съоръженията за производство на енергия от отпадъци, трябва да отговарят на строги норми за допустими емисии,  за да са в съответствие с приложимите директиви, като в резултат на това, емисиите от тези централи са много ниски, и в много случаи незначителни, в сравнение с емисиите от други индустриални отрасли или източници. Според Германското федерално министерство на околната среда, „поради строгите регламенти, емисиите от инсталациите за изгаряне на отпадъци вече не са значими по отношение на отделяните диоксини, прах и тежки метали".

Дънната пепел, която е основната отпадъчна фракция, оставаща след изгаряне, се минерализира и превръща в инертен отпадък, който може да бъде депониран без въздействие върху подземните води. Този отпадък може да се оползотвори и като строителен материал, най-вече в пътното строителство, след като се отдели и се остави да отлежи. Черните и цветните метали, съдържащи се в дънната пепел, могат да се рециклират.

Централите за производство на енергия от отпадъци играят важна роля в интегрираното управление на битовите отпадъци. При централи от този вид не се поставя въобще под въпрос важността на намаляването на отпадъците и на рециклирането, а тези цели се допълват и определено се избягва депонирането на отпадъци, които не са предварително обработени, така че се избягва рискът от замърсяване на почвата и на подземните води.

Фирма MARTIN разширява продуктовото си портфолио със системи за сухо анаеробно разграждане, с които се обработват сепарирани биоразградими / органични отпадъци. С тази технология се извършва отделяне от органичните отпадъци на биогаз,  висококачествен компост и ценни течни био-торове, след което те се влагат отново в производствения цикъл като материали.


 

 

 

 

 

 

 

 

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: