Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Стефани Шайдл

2017-02-17 10:11:02

Стефани Шайдл, Технически ръководител и Ръководител проекти, Европейска асоциация за биогаз
 Стефани Шайдл се присъединява към Европейската асоциация за биогаз през април 2016 г. като Технически ръководител и Ръководител проекти.
ЕАБ е организация с нестопанска цел, чиято цел е да насърчава въвеждането на устойчиво производство и употреба на биогаз и биометан в Европа, получавани чрез анаеробно разлагане и газификация на биомаса. Мрежата от работещите за постигане на тази цел обединява най-опитните експерти в областите биогаз и биометан от 26 страни в цяла Европа.

В рамките на ЕАБ, Стефани отговаря за проектите в ЕС и работи върху обработване на статистистически данни и изготвяне на пазарни анализи на европейско и национално равнище. Тя координира дейностите на Асоциацията и на нейния Научно-Консултативен съвет.

Преди това тя е работила в областта на изследванията и управлението на проекти за анаеробно разлагане в Университета за природни ресурси и обществени науки BOKU, Виена.
Участвала е в организацията на две големи конференции за биогаз (ADSW&EC 2011 и Biogas Science 2014).

Стефани Шайдл има магистърска степен по Биотехнологични процеси с фокус върху Биотехнология на  околната среда и квалификация Младши Ръководител  проекти.
 Производство на биогаз от активни утайки в пречиствателни станции за отпадъчни води

Нарастващото по брой население и разширяващата своя обхват промишленост водят до увеличаване количествата на  отпадъчни води и по този начин и на утайките от отпадъчни води, но индустрията и общините са все по-добре обслужвани от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ).

Пречистването на утайките от отпадъчни води е изключително сложен и скъп процес. Неправилното обезвреждане на утайки от отпадъчни води може да предизвика сериозни екологични последици (замърсяване на околната среда, свлачища, и т.н.). Много често пречистването на отпадъчни води е в обхвата от отговорностите на общините, които трябва да поемат съответните разходи.
Анаеробно разлагане (АР) е утвърдена технология за обезвреждане на  утайки от отпадъчни води, тъй като при нея  вече 10,000 варилни котли са вградени в пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Броят на инсталациите за биогаз в Европа се е увеличил до 17 376 през 2015 г. (+ 3%).

Утайките от отпадъчни води са втората най-използвана суровина за производство на биогаз в Европа, представляваща 16% от всички суровини.
В Европа АР в ПСОВ подпомага изпълнението на целите на Директивата за енергията от възобновяеми източници (2009/28 / ЕО), Директивата за утайките от отпадъчни води (86/278 / ЕИО) и Директивата за депонирането на отпадъци (99/31 / ЕО).

АР на утайки от отпадъчни води предоставя множество предимства: производство на енергия (допълнителен доход за операторите на ПСОВ), стабилизация на утайки от отпадъчни води (по-малко патогени, плевели, биологична активност и миризми), намалено съдържание на сухо вещество (намален обем изсушена утайка и подобрена ефективност на обезводняването) и  подобрени качества за торене на получената утайка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: