Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Субраманиам Раджу



 

 

Пряка оценка на външната корозия (external corrosion direct assessment - ECDA)

DCVG  /direct current voltage gradient/ проучването е инструмент на пряката оценка на външната корозия ECDA за локализиране на дефекти на покритието с добра точност. Размерът на напрежението при местата с дефектирало покритие, когато се прилага импулсен постоянен ток, може да се използва за оценка на размера на дефекта на покритието по тръбопровода.

Размерът на дефектите е само един от факторите, които се вземат предвид при решаването дали да се прокопава и ремонтира. Редица фактори влияят върху размера на дефектите и трябва да бъдат взети под внимание. Много важно е също така определянето на точните размери на дефектиралата част в определена среда и на определена дълбочина.

DCVG не е мярка за ефективността на катодна защита. За да се определи тежестта на корозията, трябва да се извърши индексиране като част от оценката на риска, като се имат предвид ключовите фактори при вземането на решение за изкопни работи и ремонт.

 



 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: