Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.

2017-11-01 10:28:02

След успешните си участия през изминалите 4 издания, Джиосайкъл България отново ще очаква своите настоящи и бъдещи клиенти на щанда си на Save the Planet  от 27 до 29 март 2018 г. Фирмата обслужва клиенти в 50 държави на пет континента, които й се доверяват за третирането на отпадъци. Джиосайкъл подхожда индивидуално към всеки клиент и проучва неговите нужди в детайли.

Интервю с г-н Никола Овчаров, управител Джиосайкъл България.

Г-н Овчаров, представете накратко компанията.


Джиосайкъл е водещ световен доставчик на услуги в сферата на управление на отпадъците, представена в над 60 държави на всички континенти. Компанията се ражда през 70-те и 80-те на миналия век от авангардните усилия на компанията-майка ЛафаржХолсим в областта на оползотворяването на отпадъците като гориво в циментовите пещи. Днес Джиосайкъл е ексклузивен партньор на Групата ЛафаржХолсим – най-големият производител на цимент в света - и обслужва 188 циментови завода по цялото земно кълбо. Служителите ѝ са над 2000, а обслужваните клиенти (предприятия от промишлеността и селското стопанство, общини и др.) - над 10 000.

Какви решения предлагате за третиране на отпадъци?

Предлагаме решения в сферата на преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Ние използваме само предварително сортирани фракции от разделно събиране - хар¬тия, пластмаса, текстил, кожа, картон, каучук, които не подлежат на рециклиране. Предлагаме също оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми и месокостно брашно и извършваме контролирана ликвидация на документи и стоки.

В кои сектори са Вашите клиенти?

Основното количество отпадъци, които се третират в Джиосайкъл са общинските отпадъци. Големи наши клиенти са и производствени предприятия от различни сфери, например производство на  ски, производство на автомобилни части и аксесоари и др.

Разкажете ни Вашия подход - енергийното оползотворяване.  Какви са ползите за клиента и околната среда?

Оползотворяването на отпадъци в качеството на енергиен ресурс е добре разработена и успешно развиваща се практика в индустриалните държави.
Йерархията за управление на отпадъците задава пет възможни начина за справяне с отпадъците, подредени приоритетно в следната последователност: 1) Предотвратяване на образуването на отпадъци; 2) Подготовка за повторна употреба; 3) Рециклиране; 4) Оползотворяване за получаване на енергия; 5) Изгаряне без оползотворяване на енергията (непр.в инсинератори) и 6) Депониране. Нашата област на специализация попада в ниво 4 от йерархията, т.е. оползотворяването на отпадъци като гориво. Този тип третиране се прилага спрямо нерециклируеми, горими фракции, получени в резултат на разделно събиране и сепариране в сортиращи инсталации. За оползотворяване на нерециклируемите отпадъци използваме технологии и съоръжения в циментовата промишленост, които позволяват съвместно изгаряне с традиционни горива.

При изгарянето отпадъкът се унищожава без остатък, като в същото време от него се извличат полезната енергия и минерални суровини. Проучванията за оценка на жизнения цикъл показват, че енергийното оползотворяване чрез изгаряне превъзхожда по екологични показатели депонирането и изгарянето без извличане на енергия. Сред многото му предимства са:

 • Цялостно унищожение на отпадъчните материали, без остатък, който да трябва да се депонира.
 • Избягване образуването на диоксини и фурани в резултат на специфичния температурен профил
 • Намаляване на емисиите от парникови газове (тъй като отпадъците се използват като заместител на изкопаемите горива) и съхраняване на невъзобновяемите изкопаеми горива и природни ресурси.


Какво бихте посъветвали общините за справяне с нарастващите обеми от отпадъци и намаляващите бюджети?

За много общини управлението на отпадъците е сериозен проблем, а очакванията на заинтересованите страни и регулаторите към тях продължат да нарастват. Голяма част от битовите отпадъци продължават да се депонират с всички негативи от това за околната среда и бюджета на общините. Какво имам предвид? Съгласно Закона за управление на отпадъците при депониране на битови отпадъци всяка община дължи отчисления към държавния бюджет. Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им. Ние предлагаме на общините решения, чрез които да изпълнят изискванията на европейското и националното законодателство, да облекчат своите бюджети и да удължат живота на съществуващите клетки на регионалните депа. Както вече споменах, нашата специализация е събиране и енергийно оползотворяване на неподходящи за рециклиране отпадъци.
Накратко, помагаме на общините да възприемат по-устойчив съвременен подход към управлението на отпадъците, който допринася за по-чиста среда на живот и носи икономически ползи.

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: