СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ - BG” /”СПЕЕ –BG”/

2012-01-27 16:53:34

Сдружение „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ - BG” /”СПЕЕ –BG”/ регистрирано на 19.10.2007г. като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

Сдружението е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел.

Сдружението осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в Република България и чужбина за изпълнение на своите цели.

Сдружението може да членува в други сдружения и съюзи, включително и международни.

Сдружението се управлява от Управителен съвет.