Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ 

Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е създадена на 03.04.1990 год., като обществена организация с идеална цел за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове. Съгласно чл. 8 от Устава членуването в Камарата е доброволно.
Основна цел - развитие и защита на стопанските интереси на своите членове, както и съдействие за европейската и международна интеграция на региона и страната.
Пловдивската Камара работи в рамките на единната система на Българската Търговско-Промишлена Палата - София. Тя е една от регионалните търговско-промишлени палати в страната и втора по размер и значимост след БТПП-София. Това е най-голямата система от бизнес асоциации в България с дълга история, традиции и важно място в подпомагането на българския бизнес и икономика.
Обхват на дейност: гр.Пловдив и Южен Централен Район на България, работи в рамките на системата на Българските Търговско-Промишлени Палати, Световната Мрежа от ТПП, Европейската мрежа за подкрепа на малките и средни предприятия Еnterprise Europe Network.

Услуги
Административни услуги
 

 • Издаване на сертификати за произход;
 • Заверяване на търговски фактури и други търговски и удостоверителни документи;
 • Покани - декларации за чужденци;
 • Вписване на фирми в търговския регистър на БТПП;
 • Регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица
 • Заверяване на подписи върху документи;
 • Издаване на референции и писма;


Бизнес и консултантски услуги
 

 • Търсене на бизнес-партньори и пазари;
 • Бизнес-събития за фирми (изложения, в2в мисии);
 • Реклама в медиите и изданията на Камарата;
 • Професионално обучение;
 • Закрила на индустриалната собственост;
 • Отдаване под наем на зали и презентационна техника.


За контакти:

Адрес: 4003 Пловдив, ул. Самара 7, ет. 3
E-mail: office@pcci.bg
Тел.: +359 32 908 989
Website: www.pcci.bg
Как да ни намерите ТУК

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: