Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата

2013-04-04 16:41:55

Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата


ЕКОПАК активно работи за оползотворяването и рециклирането на тонове опаковки, спасявайки ги от сметищата.

Г-н Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор, ще сподели за трудностите и бъдещите проекти на организацията. Ще научите за технологичните нововъведения за повишаване на ефективността на системата и плануваните информационни кампании за популяризиране на ползите от рециклирането, които превръщат ЕКОПАК в една модерна европейска структура.

Организацията е спонсор на ‘Save  the Planet’ - 4-то издание на конференцията за управление на отпадъци за Югоизточна Европа и ще се включи с презентация на тема “Добрите практики при разделното събиране на отпадъци от опаковки”.

Изявата ще се проведе от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София, паралелно на изложба, която ще демонстрира новите световни технологии  в сектора от 14 държави.

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

тел.: 032/ 960 011, 512 905  office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

.....................................................................................................................................

Брошура         ►Изложба          ►Конференция            ►Статистика 2012

Предварителна заявка               ►Абонамент за бюлетин

.....................................................................................................................................

 

Г-н Бургуджиев, моля да представите накратко Вашата организация.

ЕКОПАК е първата лицензирана от МОСВ организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България, пазарен лидер от своето създаване през 2004 г. Организацията е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и Закона за управление на отпадъците, което не разпределя печалба. EKOPAK e единствен представител на Европейската организация ПРО ЮРОП за България.

В организацията членуват повече от 1200 български и мултинационални компании, които през 2012 г. са пуснали на пазара 130 681 тона  опаковки.

За деветте години от своето създаване ЕКОПАК България е инвестирала над 18,2 млн. лева в техническа инфраструктура, информационни и образователни кампании.

В края на 2012 г. ЕКОПАК има изградена ефективна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 86 общини, в които са разположени 18 500 контейнера и са изградени 12 сепариращи инсталации с капацитет 300 000 т., в които са разкрити над 200 работни места. Организацията е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005.

Само през изминалата 2012 година ЕКОПАК е оползотворила и рециклирала 70 317 т. отпадъци от опаковки. На 16 януари организацията получи от Министерството на околната среда и водите разрешително, съгласно новия Закон за управление на отпадъците, като изпълни безусловно въведените нови, по-високи изисквания в нормативната уредба, вкл. и банкова гаранция от 1 млн. лева в полза на МОСВ.

В какво се състои системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и в кои общини се прилага?

Системите за разделно събиране сред домакинствата включват: контейнери (трицветна система: син за хартиени и картонени опаковки; жълт за пластмасови и метални опаковки и зелен за стъклен амбалаж), транспортна техника и сепариращи инсталации, разположени на площадки, определени на териториален принцип. Броят на контейнерите се определя в зависимост от броя на обхванатото населението в съответното населено място, като съответната община посочва местата, на които те да бъдат разположени. ЕКОПАК работи в 86 общини с население над 2,78 млн. жители. Обслужването на контейнерите се извършва от специализирани фирми, притежаващи съответните разрешителни за транспортиране и временно съхранение на съответните отпадъци от опаковки. ЕКОПАК, като Организацията по оползотворяване, сключва договори с такива фирми и заплаща услугата по разделно обслужване на контейнерите, като се спазва принципа, че контейнери от един цвят се обслужват в отделен ден. Съдържанието на обслужените контейнери се доставя за последващо разделяне и сортиране на площадки за сепариране. След сортиране и балиране (за хартиени и пластмасови опаковки) годните за рециклиране отпадъци се транспортират до заводи за преработка и рециклиране.

Общината не заплаща нищо на Организацията по оползотворяване, нейната дейност се финансира от фирмите - нейни членове, които пускат на пазара опаковани стоки и заплащат съответно лицензионно възнаграждение в зависимост от количеството опаковки.

Повечето от българите не са убедени в ефективността на системата и смятат, че разделно събраните отпадъци отиват на сметищата, заедно с другите. Как ще разбиете този мит и ще повишите доверието в системата?  

Бих искал да подчертая, че това наистина е мит. В началото на изграждане на системите за разделно събиране са се забелязвали подобни случаи, но сега мога да кажа че те се случват изключително рядко. Освен сериозните наказания, които сме предвидили в договорите с нашите подизпълнители при подобно нарушение, в повечето общини, в които работим, това е технически невъзможно: контейнерите тип „ИГЛУ“ и тези тип „Ракла“ се обслужват от различни камиони, т.е. един вид камион не може да вдигне едновременно зеленото „ИГЛУ“ и жълтата „Ракла“ например. През 2011 г. пилотно бе въведена GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Системата дава информация в реално време за маршрута на движение и графика на всеки един от обслужващите камиони. Така се осъществява пълен контрол на дейността на подизпълнителите по събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки в гр.София. Вече системата е въведена и в Бургас. Предстои този процес да  продължи поетапно в големите градове, в които оперира ЕКОПАК.

Каква е ползата от рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки?

Отпадъците от опаковки са един сериозен ресурс, използването на който може да намали до 30 процента от енергийните разходи за производство, както и първичните суровини. В някои производства е задължително влагането на рециклирани материали – например за производството на велпапе по технология са необходими от 70 до 100 % рециклирана хартия, а за производството на стъкло – 45 % стъклени трошки. Трябва да знаем, че всеки рециклиран тон хартия спестява 32 000 литра питейна вода, 4 кубически метра в депата и спасява от отсичане 13 дървета, а всеки тон рециклирана пластмаса спестява електричеството, необходимо на едно семейство за 2 години.

Кои фирми са задължени да оползотворяват и рециклират своите отпадъци от опаковки и по какъв начин?

Съгласно закона всички компании, които пускат на пазара опаковки са задължени да рециклират определен процент от тях, който нараства през годините. Те могат да изпълняват това задължение индивидуално, което е доста трудно, или чрез организации като ЕКОПАК България АД.

Споделете за Ваши проекти - реализирани наскоро и бъдещи.

Нашите усилия са насочени в две направления: повишаване ефективността на системата за разделно събиране и информиране и мотивиране на хората да използват трите цветни контейнера по предназначение.  По първото направление предприехме редица дейности за подобряване на нашата ефективност, от 2011 г. поставихме табели на всички камиони, указващи кой цвят контейнер се събира в съответния ден. Така всеки гражданин може да проследи процеса и ако забележи нередности, да сигнализира. Следващата ни стъпка, както споменах, пак през 2011 г. беше въвеждане на GPS система. Продължихме с поетапната подмяна на контейнерите тип „Ракла“ с такива тип „Иглу“, които са  с по-голям обем, по-добър външен вид и осигуряват събиране на по-чист отпадък. През м. април м.г. открихме новата си модерна инсталация за сортиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки в гр. Русе. на стойност 450 хил. лева. Така броят на нашите инсталации се увеличи до 12. Това подобри процеса и качеството при сортирането на количествaта, разделно събрани отпадъци от опаковки от общините Русе, Тутракан, Цар Калоян и Две Могили. Капацитетът на инсталацията е до 20 000 тона годишно и на нея бяха разкрити допълнително 14 работни места.

По второто направление ежегодно провеждаме национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Мога само да маркирам някои от тях: посещение на Зеления 3Д Еко автобус в над 400 училища, изпращане на 680 комплекта плакати, 70 000 книжки и над 400 комплекта методически насоки за учители, пилотните ни проекти в Район Оборище в София и в Община Бургас.

Каква ще бъде темата на презентацията Ви на конференцията ‘Save the Planet’?

На конференцията бихме искали да представим нашите добри практики, някои от проектите за които споменах, а в рамките на дискусията да обсъдим проблемите и предизвикателствата пред организациите по оползотворяване, а и пред страната ни при изпълнение на европейските стандарти.  

Какви са Вашите очаквания от новите законодателни промени? Какви са прогнозите Ви  за развитието на пазара?

Новата нормативна рамка: новият Закон за управление на отпадъците, както и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки повишиха изискванията към организациите като нашата, но мога отговорно да заявя, че дейността на ЕКОПАК напълно отговаря на тези нови изисквания. Нашата надежда е, че те ще се спазват от всички организации и по този начин ще оперираме в една нормална конкурентна среда. Много важно е законовите изисквания да се спазват реално. Например проблемът с клошарите - продължават да обезсмислят усилията, които гражданите правят, за да изхвърлят разделно своите отпадъци, демотивират ги, като замърсяват пространството около контейнерите, и не на последно място увеличават разходите за добиване на суровини – обират рециклируемите материали и оставят в контейнерите само битови отпадъци. В новата Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки, има текст, които препоръчва да се работи за намаляване на кражбите от контейнерите, но как ще се изпълнява той на практика предстои да видим.


www.ecopack.bg

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: