Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016

Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
Интервю с Лияна Аджарова

Г-жо Аджарова, Енергийна агенция Пловдив е изложител на Smart Cities. Какво ще представите?


Енергийна агенция – Пловдив ще популяризира най-новите си проекти и инициативи в областта на енергията, околната среда и климата. Ще покажем как се интергират интелигентни технологии за енергиен мениджмънт и мониторинг на градско ниво и ще демонстрираме софтуерния му продукт. Ще покажем за пръв път виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините, както и нейните възможности за интегриране с други бази данни – напр. качество на въздуха – в реално време. Ще представим услугите и консултациите, които предлага акредитираната Лаборатория за изследване на твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци към агенцията.

Ще предложим и интригуващи материали за експерти и широката публика в областта на енергийното потребление и производство и влиянието на нашето енергийно поведение върху околната среда и климата.

Какви възможности предоставя новият програмен период 2014-2020 в областта устойчивото развитие и по какви програми предприятията могат да кандидатстват. Какви консултантски услуги предлагате?

През новия програмен период Енергийна агенция – Пловдив ще подкрепи българските общини, бизнеси и предприятия в разработването и реализирането на техните проекти по оперативните програми. Ние правим екологични и енергийни анализи и извършваме енергийно планиране, моделиране и прогнози за развитие. В подкрепа на местните власти разработваме програми за качество на атмосферния въздух, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъците. Извършваме енергийни обследвания, проектиране за енергийно обновяване на сгради, въвеждане на ISO 50 001 за предприятия. За интелигентните градове създаваме концепции за интелигентен енергиен мениджмънт и мониторинг и концепции за биорегиони. Лабораторията за твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци, акредитирана по стандарта ISO 17025, разработва нови технологии за оползотворяване на биоразградими отпадъци за бизнеса, извършва морфологичен анализ на отпадъците за общините.

Енергийна Агенция – Пловдив предлага консултантски услуги за предприятия по ОП Иновации и конкурентоспособност и и по ОП Околна среда и ОП Региони в растеж за общини.

Каква е ролята на гражданите, общините и държавната администрация у нас за постигане на по-ефективни и екологични градове и енергетика? Можете ли да очертаете до момента какво е постигнато в България в тези области и кои са бъдещите предизвикателства?

Българските градове са изправени пред глобалните предизвикателства на енергията и климата и са поставени в една линия на развитие с интелигентните европейски градове.

Ние се стремим към най-големите иновации и подкрепяме българските градове, които са амбициозни и мотивирани да се развиват като Интелигентни градове. Енергийна агенция – Пловдив е направила първата стъпка в тази насока – разработила е решение за интелигентен град, което е пилотно реализирано в град Пловдив. Изградена е система за енергиен мониторинг и мениджмънт за 18 жилищни и 11 обществени сгради, която функционира от началото на 2015г и доказва своята ефективност през 2016г. Внедряването на интелигентни решения в българските сгради безспорно ще доведе до енергийни спестявания и подобрен комфорт, по-добро управление на енергийните разходи и по-прецизно планиране на децентрализираното енергийно производство. В подкрепа на тези системи, Енергийна агенция – Пловдив е разработила и валидира „Виртуална обсерватория за енергийни данни“ за общините. Обсерваторията ще включва бази данни за енергийното потребление и производство, отпадъците, атмосферния въздух, които ще са достъпни за всяка българска община и ще са от полза при изготвяне и мониторинг на общинските планове и стратегии.

Споделете за някои от резултатите от скорошни реализирани проекти на Енергийна агенция Пловдив и какво предстои през 2016?

Енергийна Агенция – Пловдив е утвърден партньор в областта на енергийните и екологичните анализи на общинско, регионално и национално ниво. Нейната експертиза е изградена

въз основа на дългогодишното й участие в над 60 европейски проекта, което прави услугите и дейностите й за България пионерски, иновативни и с висок стандарт.

През 2016 г. Енергийна агенция – Пловдив ще продължи да разработва и разширява  акредитираната Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци. Ще представим пред енергийни експерти и местни власти софтуерния продукт „Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат“.

Енергийна агенция – Пловдив ще продължи да консултира и да оказва техническа помощ за българските общини  и предприятия при разработването и реализирането на техните проекти.

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: