Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
C2
България

ФИЛТЪР ООД Когенерация

Снимки на продукта:
Описание
Производство на електрическа, топлинна енергия, пара и студ от газови двигатели. Двигателите работят на всякакъв вид газ – природен, био-,сметищен, дървесен и минен газ