Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.Балбок Инженеринг АД » Б-Б куб®

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - B19 » Б-Б куб®

Б-Б куб®

Снимки на продукта
Описание

В контейнер Б-Б куб® могат да се транспортират и обезвреждат (чрез постоянно съхранение):

  • ниско и среднорадиоактивни отпадъци;
  • опасни отпадъци;
  • източници на йонизиращи лъчения. 
 
Контейнерът Б-Б куб® представлява стоманобетонна конструкция, с форма на куб със страна 1950 mm, която се състои от две части - тяло и капак.
Масата на празния контейнер е 6 t, а разчетната маса на пълния контейнер е 20 t. Полезният обем на контейнера Б-Б куб® е 5 m3, съответно процентът на полезния към целия обем е 68%.
 
Контейнерът Б-Б куб® има четири куки в горните четири ъгъла на тялото за извършване на транспортно-манипулационни дейности с него и съответно има четири кутии на съответните геометрични позиции на дъното за влизане на куките. Това позволява контейнерите да се стифират един върху друг на четири реда и върху малка площ да се съхранява голям обем отпадъци.
На четирите външни стени трайно, чрез отпечатък в бетона е нанесен идентификационен номер на всеки контейнер и търговската марка Б-Б куб®, а при употребата му за радиоактивни отпадъци - знака за радиоактивност.
Контейнерът Б-Б куб® има специално външно и вътрешно покритие в зависимост от химичните свойства на отпадъците, които ще се съхраняват в него. То е алкално-, киселинно- и корозионно устойчиво.
Арматурата е цялостна /без заварки/, което осигурява необходимата корозинна устойчивост. Бетонът е проектиран и се изпълнява с комбинирано използване на активни минерални добавки, при което съответните якости на натиск нарастват от 25 до 75% /над 40 МРа на 28-я ден/, а водонепроницаемостта се повишава от 2 до 7 пъти в сравнение с обикновените бетонови смеси.
 
Всеки контейнер се придружава от паспорт, който гарантира изпълнението на разработената Програма за осигуряване на качеството при неговото производство и експлоатация.
В зависимост от технологията на запълване капакът на контейнера е без или с отвор в средата.
 
Конструкцията на контейнер Б-Б куб® позволява след запълване на вътрешния обем с отпадъци капакът да се завари и затвори плътно към тялото. Така отпадъците остават надеждно и безопасно изолирани от околната среда и населението.
 
“Б-Б куб®” е запазена търговска марка и производството му е възможно само след получаване на разрешение от страна на БалБок®.
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Балбок Инженеринг АД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.