Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
B19
България

Балбок Инженеринг АД Консултантски услуги

Снимки на продукта:
Описание

Клиентите на дружеството могат да разчитат на професионални консултантски услуги във връзка с опазване на околната среда и управление на отпадъците:

  •  отчетност по отпадъците
  •  нотификационни процедури
  •  изисквания към съхраняване, транспортиране и опаковане на отпадъците
  •  прилагане на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе
  •  изготвяне на програми за дейности с отпадъци
  •  изготвяне на програми за индивидуално изпълнение на задължения като производител/вносител
  •  преглед и консултации по прилагане на екологичното законодателство

 

Консултанските услуги могат да се ползват и чрез абонаментно обслужване.