Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D12
България

Национална Асоциация по Биомаса – България Проект Биоенергия за Бизнеса

Снимки на продукта:
Описание
Възприемане на висококачествена топлинна биоенергия в Европейските икономики (индустрия, търговия, селско стопанство, услуги) – Биоенергия за бизнеса (Bioenergy4Business) Bioenergy4Business насърчава замяната на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса) в страните от ЕС и извън тях. Bioenergy4Business ще свърже политики и пазари в подкрепа на създаването на благоприятна среда, използването на добри модели за бизнес и финансиране, внимателна оценка и прилагане на биоенергийно отопление в бита и в топлофикацията, за използване на биомасата по енергийно и икономически ефективен начин. Bioenergy4Business подкрепя развитието на политическите рамки за устойчива, печеливша и висококачествена топлина от биоенергия, която да допринесе за постигането на целите по националните планове 2020 ВЕИ в държавите-членки и да проправи пътя за използването на топлинна биоенергия след 2020.