Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
C10
България

Балканика Енерджи АД Малки и микро биогаз инсталации

Снимки на продукта:
Описание
Основните предимства на биогаз инсталациите са: -Максимално облекчена експлоатация; -Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност; -Биогаз инсталациите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление.
Балканика Енерджи АД предлага разработването и реализирането на проекти за малки и микро биогаз инсталации – за третиране на от 1 до 20 тона на ден биомаса – органични отпадъци. След процеса на анаеробно “безкислородно” разграждане на биомасата – остатъчният материал – гъста течност, съдържаща азотни, фосфорни и калиеви съединения (NPK), може да се използва директно като биотор за наторяване или да се раздели, посредством сепариране на сух и течен биотор за по-лесното складиране и използване.