Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
C10
България

Балканика Енерджи АД Суха ферментация

Снимки на продукта:
Описание
Основните предимства на биогаз инсталациите за суха метанизация са: -Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност; -Биогаз централите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление; -С използването на най-добрият немски опит и технологии, ние гарантираме с до 20% по-висок добив на биогаз (биометан); -Вследствие на високата производителност и надеждност, нашите биогаз инсталации за суха метанизация са с най-кратки срокове на възвращаемост на разходите за изграждане.
Поектиране, доставка, изграждане, супервизия, въвеждане в експлоатация и поддръжка на инсталации за производство на биогаз и след това на зелена енергия под формата на биометан, биогориво за транспорта, електрически ток, топла вода, студ или пара, от невтечняема, суха биомаса. След процеса на анаеробно (безкислородно) разграждане на биомасата – остатъчния материал – суха маса, съдържаща азотни, фосфорни и калиеви съединения (NPK), фибри и фини инертни материали, може да се използва за озеленяване или рекултивация.