Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
C10
България

Балканика Енерджи АД Инсталации за компостиране

Снимки на продукта:
Описание
Копостирането е процес на аеробно разграждане на биомасата под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и подходяща температура. Крайният продукт от процеса е хумусоподобен материал, наречен компост.
Проектиране, доставка, изграждане, супервизия, въвеждане в експлоатация и поддръжка на компостиращи инсталации за третиране на органичната част от отпадъците на общините. Инсталциите, които предлагаме са с различен капацитет и от различен тип.