ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.viaexpo.com и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта.Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги ВИА ЕКСПО ООДобработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Датана влизане в сила: 25май 2018

1.Регистрация

1.1. ВИА ЕКСПО ООД(„www.viaexpo.com“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: ул. Победа  №22, Пловдив4000, ЕИК: 040442161
Услугите включват възможности за регистрация за посещение и участие в изложби, конференции и конгреси, създаване и съхранение на даннии файлове, изпращане на бюлетинии др.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. ВИА ЕКСПО ООДне носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Вие се съгласявате, че личните Ви данни могат да бъдат използвани от ВИА ЕКСПО ООД за контакт с Вас. Имейлът, който предоставяте, може да бъде използван за изпращане на новини, рекламни материали и друга актуална информация, свързана със събитията на ВИА ЕКСПО ООД.

1.4. В случай, че сте изложител и/или лектор на събитие на ВИА ЕКСПО ООД, данните Ви могат да бъдат използвани в рекламни материали, новини и промоционални бюлетини за предстоящото мероприятие, в което ще участвате.

2. Сключване на договор

2.1. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и ВИА ЕКСПО ООДпосредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от ВИА ЕКСПО ООДв електронна форма.

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Сайтът дава възможност за регистрация на физически и юридически лица за присъствие и участие в изложби, конференции и конгреси с различна тематика.При регистрации с външен линк,различен от www.viaexpo.com, ВИА ЕКСПО ООДне носи отговорност.Вие сами решавате за кои събития да се регистрирате.

3.2. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на ВИА ЕКСПО ООДи/или на съответните трети лица.

4. Заличаване на данните

4.1. Вашите данниможе да бъдатизтритив следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез ел. Поща office@viaexpo.com);
(б) при дълъг период на неизползване на данните(повече от 5 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или в закона;

5. Промени

5.1. ВИА ЕКСПО ООДси запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

5.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6. Други

7.1. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град Пловдив.

7.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

7.3. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители и юридически лица (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители и юридически лица („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук. Дата на влизане в сила: 25 май 2018

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) на ВИА ЕКСПО ООД, както и в сайта www.viaexpo.com и мобилните версии и приложения (“Сайта”), ВИА ЕКСПО ООД („www.viaexpo.com“/ „Ние“) с адрес на управление: ул. Победа  №22, Пловдив 4000, ЕИК: 040442161 обработва данни на физически и юридически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика. При обработването на лични данни ВИА ЕКСПО ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

1. Групи лица, за които се обработват данни. Във връзка с предоставяните Услуги ВИА ЕКСПО ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на услугите на ВИА ЕКСПО ООД;

(б) юридически лица, ползватели на услугите на ВИА ЕКСПО ООД;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ВИА ЕКСПО ООД;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към ВИА ЕКСПО ООД.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни от ВИА ЕКСПО ООД. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация. За да се регистрирате, е необходимо да въведете: фирма, име, фамилия, имейл адрес и бранш. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията.

(б) Данни, съхранeние. Предоставените данни се съхраняват на сървъри на ВИА ЕКСПО ООД, като във всеки един момент всеки един потребител може да ни сигнализира за заличаване на неговите данни на ел. Поща: office@viaexpo.com

Други данни

ВИА ЕКСПО ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

3. Цели за обработване на лични данни

ВИА ЕКСПО ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и ВИА ЕКСПО ООД;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и ВИА ЕКСПО ООД;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ВИА ЕКСПО ООД.

Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и ВИА ЕКСПО ООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес. Това са цели, свързани със законни интереси на ВИА ЕКСПО ООД и/или трети лица като други потребители, партньори, клиенти и др. Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ВИА ЕКСПО ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на ВИА ЕКСПО ООД, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на ВИА ЕКСПО ООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ВИА ЕКСПО ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ВИА ЕКСПО ООД и/или други потребители на Услугите.

5. Права по отношение на личните данни. Регламентът предвижда следните права:

5.1. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

5.2. Право на достъп.Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни. Такава информация можете да получите по всяко време, като пратите искане за нея на ел. поща: office@viaexpo.com

5.3. Право на коригиране.Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

5.4. Право на изтриване.Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Изтриване на информация за потребител. След подаване на искане по ел. поща: office@viaexpo.com за изтриване на информация за потребителя всички данни, част от него, се заличават. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване.
 • Съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение.

5.5. Право на оттегляне на съгласие.Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6. ВЪПРОСИ И ИСКАНИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Всички въпроси, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите данни, можете да отправяте на адрес ул. Победа 22  гр. Пловдив, office@viaexpo.com