Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Като част от seeSUSTAINtec (изложение и форум за устойчиви технологии), сeкция „Eкология“ представя нови решения и тенденции в две направления - Управление на отпадъци и рециклиране (Save the Planet) и Чистота на въздуха. Необходимостта от инвестиции и социалната значимост на тези области предопределят и по-голяма икономическа активност. Секцията предоставя на участниците най-добрата среда за намиране на клиенти и партньори, обмяна на полезен опит между бизнеса, представители на общини и държавна администрация.

Технологии превръщат отпадъците в бъдещ ресурс и повишават качеството на въздуха


seeSUSTAINtec няма да се проведе през 2020 г. Очаквайте онлайн каталог с изложителите.

Помагайки за по-доброто разбиране за начините на намаляване на въглеродните и екологични отпечатъци на продукти и услуги, seeSUSTAINtec вдъхновява ключови играчи да правят информиран избор за инвестиция. Събитието се стреми да повиши доверието в сектор Отпадъци като отрасъл с висока добавена стойност за икономиката. Посетителите, които плануват да разширят продуктовата си гама, ще се срещнат с производители, търсещи търговски представители. Потенциалът за подобряването на управлението на отпадъци и на качеството на въздуха е огромен за България и Югоизточна Европа. Новият план за кръгова икономика на ЕС начертава категорично вярната посока: промишлеността да бъде в центъра на устойчивата трансформация, намаляване на количествата отпадъци с 50% до 2030 г., абсолютно минимизиране на използването на суровини. Предстои държавите от региона да актуализират националните си програми за контрол на замърсяването на въздуха в съответствие с изискванията на ЕС за намаляване на въглеродните емисии.

Обзор на отложеното издание през 2020 г.
Водещи компании предоставят решения с широк спектър от приложения
  • Конвейерни системи, скрининг и магнитна сепарация, сензорни технологии за сортиране, автоматични филтри за разтопяване, енергийно оползотворяване на отпадъци чрез газификация и инсинерация, машини за пелетизиране, оборудване за рециклиране, компостиране, почистване и поддръжка на градското пространство, превозни средства за събиране на отпадъци, контейнери, услуги за закриване и рекултивация на депа, идентификационни системи, IoT устройства за интелигентно управление на отпадъците и др.
  • Устройства за пречистване на въздух и прахоуловители, филтри за ОВК индустрията, оборудване за измерване на миризми, мониторинг на въздушни емисии, търговия с въглеродни емисии и др.

Финансови инструменти за реализиране на проекти - теми в конферентната част.
Прочетете най-актуалните новини тук

Статистика от 2019

*Данните са общи за събитията ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities*

3400

посетители от 11 държави

Посетители по позиция

Мениджър - 50%
Маркетинг, продажби - 36%
Експерт, консултант - 14%

Изложители

от 13 държави

Посетители по географско разпределение

България - 79%
Чужбина - 21%

Посетители

от 11 държави

Посетители по фирмена дейност

Производство - 48%
Услуги - 41%
Търговия - 11%
Под егидата на:

С институционалното партньорство на:

Официален партньор:

Официални медийни партньори:


Забележка:

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.