South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy 2017

The EE & RE Exhibition puts on display a great set of existing energy technologies and it is a starting point for the launch of innovative products. It facilitates the development of energy sector and encourages the large-scale usage of energy-saving solutions in South-East Europe. It covers all sectors of renewable energy and energy saving technologies – solar, wind, biomass, waste-to-energy, LED, energy efficiency, electric vehicles, batteries and power systems, green buildings, etc.
Bulgaria

Balbok Engineering

Products:
Третиране на опасни отпадъци

Третиране на опасни отпадъци

БалБок Инженеринг АД извършва по договор събиране, транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци, включени в издаденото ни от МОСВ Разрешение за дейности с отпадъци...

Почистване на съоръжения

Почистване на съоръжения

Услугите, предлагани от БалБок включват почистване на съоръжения, които са в експлоатация или са изведени от експлотация и съдържащи опасни вещества...

 Б-Б куб®

Б-Б куб®

В контейнер Б-Б куб® могат да се транспортират и обезвреждат (чрез постоянно съхранение): ниско и среднорадиоактивни отпадъци; опасни отпадъци; източници на йонизиращи лъчения...

Система  SILO  за събиране на отпадъци

Система  SILO  за събиране на отпадъци

SILO е модерна и удобна система за полу-подземно събиране на отпадъци, която елегантно се вписва както на производствени площадки, така и в паркове и градини, и плажове...

Опаковки за опасни материали/отпадъци

Опаковки за опасни материали/отпадъци

От нас можете да закупите опаковки, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе: Бидони, пластмасови, с капак, 30 л Бидони, пластмасови, с капак, 60 л Бидони, пластмасови, с капак, 120 л Туби, пластмасови, 20 л FIBC (биг-бег) с доп...

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата...

Консултантски услуги

Консултантски услуги

Клиентите на дружеството могат да разчитат на професионални консултантски услуги във връзка с опазване на околната среда и управление на отпадъците:  отчетност по отпадъците  нотификационни процедури  изисквания към съхраняване, транспортиране и опаковане на отпадъците  прилагане на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе  изготвяне на програми за дейности с отпадъци  изготвяне на програми за индивидуално изпълнение на задължения като производител/вносител  преглед и консултации по прилагане на екологичното законодателство   Консултанските услуги могат да се ползват и чрез абонаментно обслужване...

Co-innovative system for management of waste with unknown composition and origin in Bulgaria

Introducing a new approach on the market in Bulgaria for analysis of waste of unknown composition by investment in a mobile and a stationary laboratory.