South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy 2017

The EE & RE Exhibition puts on display a great set of existing energy technologies and it is a starting point for the launch of innovative products. It facilitates the development of energy sector and encourages the large-scale usage of energy-saving solutions in South-East Europe. It covers all sectors of renewable energy and energy saving technologies – solar, wind, biomass, waste-to-energy, LED, energy efficiency, electric vehicles, batteries and power systems, green buildings, etc.

International Environmental Conference and Exhibition on Waste Management and Recycling for South-East Europe

Save the Planet Exhibition and Conference encourage the technology transfer to the South-East European market, which is in a major need of advanced equipment in the waste management, recycling and environment sectors. It will provide participants with a quick market entry opportunity – they will meet face-to-face new partners and customers, searching for innovative products & services needed to achieve their waste minimization and recycling goals.

Smart Cities International Exhibition

Today's cities are under stress. The ongoing technologies and the advanced experience can transform them into more resilient systems in terms of energy, mobility and transport, buildings, infrastructure and resource efficiency. Smart Cities is one of the business-oriented events in South-East Europe combining conference and exhibition in its format.Balbok Engineering » Б-Б куб®

 

South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy 2017 » Hall - 1; Position in hall - B19 » Б-Б куб®

Б-Б куб®

Product images
Description

В контейнер Б-Б куб® могат да се транспортират и обезвреждат (чрез постоянно съхранение):

  • ниско и среднорадиоактивни отпадъци;
  • опасни отпадъци;
  • източници на йонизиращи лъчения. 
 
Контейнерът Б-Б куб® представлява стоманобетонна конструкция, с форма на куб със страна 1950 mm, която се състои от две части - тяло и капак.
Масата на празния контейнер е 6 t, а разчетната маса на пълния контейнер е 20 t. Полезният обем на контейнера Б-Б куб® е 5 m3, съответно процентът на полезния към целия обем е 68%.
 
Контейнерът Б-Б куб® има четири куки в горните четири ъгъла на тялото за извършване на транспортно-манипулационни дейности с него и съответно има четири кутии на съответните геометрични позиции на дъното за влизане на куките. Това позволява контейнерите да се стифират един върху друг на четири реда и върху малка площ да се съхранява голям обем отпадъци.
На четирите външни стени трайно, чрез отпечатък в бетона е нанесен идентификационен номер на всеки контейнер и търговската марка Б-Б куб®, а при употребата му за радиоактивни отпадъци - знака за радиоактивност.
Контейнерът Б-Б куб® има специално външно и вътрешно покритие в зависимост от химичните свойства на отпадъците, които ще се съхраняват в него. То е алкално-, киселинно- и корозионно устойчиво.
Арматурата е цялостна /без заварки/, което осигурява необходимата корозинна устойчивост. Бетонът е проектиран и се изпълнява с комбинирано използване на активни минерални добавки, при което съответните якости на натиск нарастват от 25 до 75% /над 40 МРа на 28-я ден/, а водонепроницаемостта се повишава от 2 до 7 пъти в сравнение с обикновените бетонови смеси.
 
Всеки контейнер се придружава от паспорт, който гарантира изпълнението на разработената Програма за осигуряване на качеството при неговото производство и експлоатация.
В зависимост от технологията на запълване капакът на контейнера е без или с отвор в средата.
 
Конструкцията на контейнер Б-Б куб® позволява след запълване на вътрешния обем с отпадъци капакът да се завари и затвори плътно към тялото. Така отпадъците остават надеждно и безопасно изолирани от околната среда и населението.
 
“Б-Б куб®” е запазена търговска марка и производството му е възможно само след получаване на разрешение от страна на БалБок®.
South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy 2017::Balbok Engineering

You must Login or Register. You are currently not logged in!

You must Login or Register. You are currently not logged in!
To access all functionality of the website you'll need to take a minute to create a new account or login in to our system!

© 2011 - 2017 Via Expo - All Rights Reserved.